Algemene voorwaarden

Dit is de website van E-Fit Benelux.

ALGEMENE INFORMATIE
E-FIT BENELUX is een besloten vennootschap met zetel te 8791 Beveren-Leie, Kortrijkseweg 359 en met ondernemingsnummer 0833.657.689.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/offerte van E-FIT BENELUX en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen E-FIT BENELUX en de opdrachtgever/koper. Elke bestelling geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever/koper. Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en kunnen niet worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze voorwaarden.

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 10 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De eenheidsprijzen in de offertes zijn steeds in euro en exclusief btw zonder transportkosten, tenzij anders aangegeven en zijn omschreven onder voorbehoud van prijsschommelingen buiten de wil van E-FIT BENELUX om. De transportkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever/koper.
Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen van zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever/koper de offerte ongewijzigd en schriftelijk bevestigt. Ook elke vorm van bevestiging via elektronische communicatie, zoals onder andere email, bericht, WhatsApp of Messenger, geldt als geldig akkoord. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten akkoorden. De verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door de opdrachtgever/koper.

LEVERINGEN
Als plaats van aflevering geldt het adres van de opdrachtgever/koper dat tijdens de bestelling kenbaar is gemaakt. Indien een termijn is overeengekomen voor levering wordt deze geacht bij benadering te zijn overeengekomen.

ANNULERING EN BEËINDIGING
De annulering van een bestelling door de opdrachtgever/koper is slechts geldig mits het schriftelijk akkoord van E-FIT BENELUX en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van E-FIT BENELUX om een eventuele grotere schade te bewijzen.
Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt ten laste van E-FIT BENELUX, heeft de opdrachtgever/koper recht op vergoeding van zijn schade.

BETALING
Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar in geld of door overschrijving op de zetel van E-FIT BENELUX in Beveren-Leie onmiddellijk na ontvangst van de factuur. Indien er producten worden besteld, zullen deze pas worden bezorgd na betaling op de maatschappelijke zetel van E-FIT BENELUX BV.
Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. In geval van laattijdige betaling zal de opdrachtgever/koper tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom, met een minimum van 50,00 EUR.
Als de opdrachtgever/koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, dan wordt bij gebreke aan tijdige betaling van de totale prijs of het saldo eerst een kosteloze betalingsherinnering verstuurd. Indien de betaling niet gebeurt binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van deze kosteloze betalingsherinnering, zal de wettelijke interest uit de wet van 02/08/2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn. In dat geval zal de opdrachtgever/koper eveneens een schadevergoeding verschuldigd zijn van:

– 20,00 € voor een schuld tot 150,00 €;
– 30,00 € plus 10% van het nog verschuldigde bedrag voor een schuld tussen 150,00 € en 500,00 €;
– 65,00 € plus 5% van het nog verschuldigde bedrag voor een schuld boven 500,00 €, met een maximum van 2.000,00 €.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien aan de opdrachtgever/koper een afbetalingsplan is toegekend, doet één laattijdige of onvolledige betaling het afbetalingsplan van rechtswege vervallen.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van E-FIT BENELUX door de niet-nakoming van haar verplichtingen vloeit voort uit een inspanningsverbintenis. E-FIT BENELUX kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de opdrachtgever/koper, die in oorzakelijk verband staat met een bewezen tekortkoming van E-FIT BENELUX. E-FIT BENELUX kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van E-FIT BENELUX is in ieder geval beperkt tot de maximumwaarde van de betrokken overeenkomst, exclusief btw.

GARANTIE
Alle door E-FIT BENELUX geleverde zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig met de aanwijzingen van E-FIT BENELUX en de gebruiksaanwijzingen. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient de afnemer tot de vertegenwoordiger van E-FIT BENELUX ter plaatse of rechtstreeks tot E-FIT BENELUX te wenden.
Onder garantie vallen niet het normale periodieke onderhoud en de gevolgen van normale slijtage, of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.
De garantie voor de geleverde goederen is beperkt tot materiaal-, fabrieks, – en constructiefouten.

INTELLECTUELE RECHTEN
Alle plannen, merken, logo’s, bedrijfsnamen, tekeningen, data, schetsen, ontwerpen en alle andere documenten die E-FIT BENELUX bij de uitvoering vervaardigd heeft, blijven haar eigendom, beschermd door de intellectuele rechten, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever/koper of derden. Bij een inbreuk op deze bepaling zal de opdrachtgever/koper een schadevergoeding verschuldigd zijn aan E- FIT BENELUX van 10% van de totale prijs, met een minimum van 1.000,00 EUR.

INFORMATIEPLICHT
De opdrachtgever/koper is verplicht om E-FIT BENELUX alle noodzakelijke informatie te bezorgen met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT RISICO
In afwijking van artikel 5.28 BW blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom van E-FIT BENELUX tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten, interesten en schadevergoedingen. In geval van niet-betaling behoudt E-FIT BENELUX zich het recht voor om de geleverde goederen terug te vorderen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of beschadiging vanaf de levering over op de opdrachtgever.

MEERWERKEN
Onder meerwerken wordt begrepen elke wijziging aan de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. De opdrachtgever/koper verklaart zich ermee akkoord dat de meerwerken uitgevoerd worden in regie en bijkomend aangerekend zullen worden. In afwijking van artikel 1793 oud BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht bewezen worden.

KLACHTEN
Klachten aangaande de opdracht/bestelling dienen op straffe van verval én van vergoeding binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk te worden meegedeeld. In geen geval kunnen klachten tot gevolg hebben dat de opdrachtgever/koper het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen. Bij aanvaarding van een klacht zal de terugbetaling van het betwiste bedrag plaatsvinden binnen de 30 dagen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de geldigheid van de klacht.

IMPREVISIE
Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van E-FIT BENELUX, die de uitvoering van de prestaties van E-FIT BENELUX ernstig bemoeilijkt of het economisch evenwicht tussen partijen verstoort. In geval van imprevisie verbinden partijen zich ertoe om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen.

CONTRA-INDICATIES
E-FIT BENELUX neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de producten. Een professionele opdrachtgever/koper dient ten behoeve van iedere gebruiker van de producten het intake formulier met de contract-indicaties samen met de gebruiker invullen, laten goedkeuren en ten minste 5 jaar bewaren.
Bij absolute contra-indicaties mogen de producten niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluiten verstaan: nier- of leverziekten; epilepsie of andere aanvallen; de aanwezigheid van een pacemaker, neurostimultor of andere geïmplanteerde medische implantaten; neuromusculaire of neurologische aandoeningen; interne bloedingen; zwangere dames; borstvoeding; vrouwen jonger dan 18 jaar. Bij relatieve contra-indicaties dient eert een arts geraadpleegd te worden alvorens de producten te gebruiken. onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: kanker, diabetes, recent hartinfarct, hartinsufficiëntie, hartritmestoornissen, hersenbloeding of – infarct, implantaten, protheses, spataderen.
E-FIT BENELUX is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door de opdrachtgever/koper. De opdrachtgever/koper vrijwaart E-FIT BENELUX voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

OVERMACHT
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor E-FIT BENELUX. Overmacht geeft de opdrachtgever/koper recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt onder meer verstaan pandemieën, epidemieën, stakingen of elke andere gebeurtenis, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van E-FIT BENELUX kan worden verlangd.

PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de contractuele relatie met de klant zullen persoonsgegevens van de klant door E-FIT BENELUX verzameld worden. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.
Wanneer het contactformulier én of de reservatietool op de website wordt gebruikt, zal E-FIT BENELUX deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren en hem de eventueel gevraagde diensten te kunnen leveren.

NIETIGHEID
De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomsten worden gesloten in Beveren-Leie en zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar E-FIT BENELUX haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd.